Zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Nadere duiding van de termijn van de toezending van het standpunt inzake het rapport Evaluatie Zorginstituut Nederland (Kamerstuk 25268, nr. 99)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 In mijn brief 1 Kamerstuk 25 268, nr. 99 van 22 oktober 2014 heb ik aangegeven dit najaar met een reactie te komen op de uitkomsten van de evaluatie van het Zorginstituut. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mij per brief verzocht om de termijn voor deze reactie nader te duiden. Met deze brief kom ik tegemoet aan deze wens. Uw Kamer ontvangt mijn reactie op de uitkomsten van deze evaluatie uiterlijk voor het kerstreces. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I…