Kinderopvang; Brief regering; Samenhang tussen diverse trajecten op het terrein van kinderopvang

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 In het verlengde van het Algemeen Overleg Kinderopvang op 24 september jl. (Kamerstuk 31 322, nr. 260 ) beantwoord ik met deze brief het verzoek van uw Kamer om de samenhang tussen lopende trajecten op het terrein van kinderopvang 1 Onder kinderopvang wordt verstaan: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, peuterspeelzaalwerk (uit de Wet kinderopvang). te schetsen. Eerst geef ik een korte schets van het Nederlandse kinderopvangbeleid. Daarna ga ik in op wat ik als mijn belangrijkste ontwikkelopd…