Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 28, dat regelt dat weidegang van het melkvee een voorwaarde is vooor uitbreiding van de melkveehouderij

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 62 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 1 Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IIn artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 21, tweede lid, aanhef, voor de dubbele punt ingevoegd: zijn melkvee in de periode van 1 april tot 1 oktober ten minste 120 dagen minimaal zes uren per dag buiten laat weiden, voor zover dit reeds in…