Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Brief regering; Haalbaarheidsonderzoek recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum en toezegging benchmarking penitentiaire inrichtingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 In het Algemeen Overleg Tbs van 10 september 2014 (Kamerstuk 29 452, nr. 181 ) heb ik uw Kamer de recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum (fpc) toegezegd. Deze cijfers zijn door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) op mijn verzoek berekend in het kader van een haalbaarheidsonderzoek. Centrale vraag in dit haalbaarheidsonderzoek is hoe een periodieke terugkoppeling van recidivecijfers per fpc gestalte zou kunnen krijgen als onderdeel van het kwaliteitsmanagement in de sec…