Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dikkers c.s. ter vervanging van nr. 41, over parlementaire betrokkenheid bij een algemene maatregel van bestuur

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIKKERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41 1 Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 21 als volgt gewijzigd: 1. In het vijfde lid wordt de zinsnede «kan bij algemene maatregel van bestuur worden beperkt» vervangen door: wordt bij algemene maatregel van bestuur beperkt. 2. Het zesde lid k…