Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Amendement; Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 64, dat regelt dat regionale afzet van mest via mestplaatsingsovereenkomsten in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot, zodat meer recht wordt gedaan aan regionale kringlopen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 65 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 64 Ontvangen 18 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: IIn artikel I, onderdeel A, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt «vier» vervangen door: vijf. 2. Onderdeel nn komt te luiden: nn. melkveefosfaatoverschot: de productie van dierlijke meststoffen door melkvee …