Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Segers over evaluatie van de beleidsvisie "Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing"

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beleidsvisie «Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing» uit 2010 dateert, verzoekt de regering om, in samenspraak met de maatschappelijke organisaties die bij dit vrijwilligerswerk betrokken zijn, te komen tot een evaluatie van deze beleidsvisie en daarbij te bezien of een actualisering aangewezen is van de beleidsvisie en de daarbij behorende grondslagen voor subsidietoekenning (binnen de grenzen van het huidige budget), waarbij uitgangspunt is dat de financiële zelfredzaamheid en de daadwerkelijke maatschappelijke verworteling van…