Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD); Nota van wijziging; Nota van wijziging

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IIIa In artikel 6a, vijfde lid, onderdeel d, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt wordt na «ten laste» ingevoegd: kunnen. B Aan artikel IV wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 3. Artikel IIIa van deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt artikel IIIa van deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waar…