Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over meer nadruk op het combineren van arbeid en zorg

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gezinnen in de huidige 24-uurseconomie steeds meer onder druk komen te staan; overwegende dat het overheidsbeleid zich meer richt op maximale arbeidsparticipatie en minder op het goed kunnen combineren van arbeid en de zorg voor kinderen; van oordeel dat meer nadruk moet komen te liggen op de ondersteuning van gezinnen en het combineren van arbeid en zorg, onder meer door het verhogen van kindregelingen; overwegende dat deze voorziening kan worden betaald door de grote belastingvoordelen voor tweeverdieners via de inkomensafhankelijke co…