Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Vermeij en Lucas over inzicht in de scholingsbehoefte van werknemers

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een leven lang leren bijdraagt aan een goede inzetbaarheid; overwegende dat een goede inzetbaarheid van werknemers werkloosheid kan voorkomen of de duur ervan kan bekorten; constaterende dat in Scandinavië bedrijven en werknemers inzichtelijk maken wat de scholingsgraad en brede inzetbaarheid van werknemers is; overwegende dat hiermee de brede inzetbaarheid van het personeelsbestand goed inzichtelijk wordt gemaakt; overwegende dat hiermee ook de scholingsbehoefte per werknemer inzichtelijk wordt; verzoekt de regering om, een onderzoek …