Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Van Ojik en Van Weyenberg over het verruimen van de beleidsruimte voor gemeenten binnen de kaders van de WWB

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat diverse gemeenten aangeven experimenten te willen doen met het vergroten van de bijverdiencapaciteit naast een uitkering; overwegende dat daartoe de beleidsvrijheid van gemeenten binnen de kaders van de WWB dient te worden verruimd; verzoekt de regering, de beleidsruimte voor gemeenten te verruimen om experimenten zoals voorgesteld door gemeenten mogelijk te maken en de Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomsten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Ojik Van Weyenberg…