Toekomst van de krijgsmacht; Brief regering; Voortgangsrapportage vastgoed Defensie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 De voorliggende halfjaarrapportage over vastgoed biedt een actueel beeld van de uitvoering van de vastgoedmaatregelen die voortvloeien uit de beleidsbrief 2011 (zoals vastgelegd in het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie ofwel HVD) en de nota In het belang van Nederland. In deze brief informeer ik u over de wijzigingen ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage van 26 augustus jl. (Kamerstuk 33 763, nr. 53 ). Zoals toegezegd, bevat deze rapportage ook de financiële uitwerking van de vastgoedmaatregelen ui…