Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; Brief regering; Maximaal waarborgen onafhankelijk onderzoek naar calamiteiten op medisch gebied in tbs-instellingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Tijdens het Algemeen Overleg over TBS van 10 september jl. (Kamerstuk 29 452, nr. 181 ) en het VAO van 30 september jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 7, item 23 ) heb ik toegezegd om met de Minister van VWS in overleg te treden over en na te gaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hoe zij onafhankelijk onderzoek naar zorggerelateerde calamiteiten 1 . Onder calamiteit wordt verstaan een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of e…