Mestbeleid; Brief regering; Nahang wijziging Besluit gebruik meststoffen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2014 Hierbij zend ik u het Besluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure (artikel 92, tweede lid, van de Wet bodembescherming). Het ontwerp van dit besluit is op 13 juni 2014 overeenkomstig artikel 92, eerste lid, van de Wet bodembescherming …