Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Termijnbetalingen Wahv-beschikkingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 In de brief over de tenuitvoerlegging van financiële sancties van 1 juli 2014 1 Kamerstuk 29 279, nr. 202 . hebben de Minister van Veiligheid en Justitie en ik melding gemaakt van een onderzoek naar de vraag of en zo ja, hoe een (meer generieke) vorm van termijnbetaling voor beschikkingen in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) bij kan dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van betalingsproblemen als gevolg van (een opeenstapeling van) Wahv-beschikkingen. U…