Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Bisschop en Bashir over het openhouden van de servicekade Volkerak

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Rijkswaterstaat de afvalinzameling op de servicekade Volkerak 1 per 1 november jongsleden heeft beëindigd, waaronder tevens de inzameling van olie en vethoudende stoffen; overwegende dat deze servicekade voor de scheepvaart de belangrijkste schakel in de afvalketen vormt en de alternatieve afgifte via milieuboten serieuze beperkingen kent; verzoekt de regering, de servicekade Volkerak open te houden en deze voorziening tevens in goede staat te houden, en gaat over tot de orde van de dag. Bisschop Bashir…