Integratiebeleid; Brief regering; Feitenrelaas over de totstandkoming en (timing van) publicatie van de twee rapporten over Turkse Nederlanders (motivaction en ‘parallelle samenleving’)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Op verzoek van uw Kamer (Handelingen II 2014/15, nr. 28, Regeling van Werkzaamheden) doe ik u hierbij het feitenrelaas toekomen van de totstandkoming en publicatie van de twee rapporten over Turkse Nederlanders (Motivaction en «parallelle samenlevingen») en de betrokkenheid van mij en mijn departement 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Op 12 november 2014 heb ik uw Kamer een schriftelijke reactie gestuurd op de berichtgeving op nu.nl onder de kop «Asscher noemt opvatting Turkse jongeren over IS «veron…