Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering heeft aangegeven de Nederlandse democratische rechtsstaat in de Grondwet te willen verankeren door toevoeging van de zinsnede «De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten»; verzoekt de regering, vóór 1 maart 2015 een wetsvoorstel ter verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. Berndsen-Jansen Schouw…