Persoonsgebonden Budgetten; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Keijzer inzake stand van zaken persoonsgebonden budget

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 februari 2015 In de regeling van werkzaamheden van 26 januari jongstleden is door uw Kamer gevraagd naar de stand van zaken bij de invoering van het trekkingsrecht voor het pgb (Handelingen II 2014/15, nr. 46, Regeling van werkzaamheden). In voorliggende brief ga ik daar op in. De invoering van het trekkingsrecht pgb is een grote verandering voor veel mensen. Immers, voorheen werd maandelijks een voorschot gestort op rekening van de budgethouder. Bij het trekkingsrecht krijgen zorgverleners achteraf betaald via de SVB, na…