Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen; Motie; Motie van de leden Van Meenen en Jasper Van Dijk over de implementatie van de adviezen van de commissie-Bosker

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, conform de motie Jadnanansing/Straus ( 31 332, nr. 33 ) de Kamer voor 1 juni 2015 te informeren over de implementatie van de adviezen van de commissie-Bosker, en voordien geen onomkeerbare besluiten te nemen met betrekking tot de invoering van de rekentoets, en gaat over tot de orde van de dag. Van Meenen Jasper van Dijk…