Persoonsgebonden Budgetten; Motie; Motie van het lid Krol over coulance ten aanzien van getroffen zorgverleners

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel zorgverleners in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken als gevolg van de problemen omtrent de uitbetaling van het pgb; overwegende dat dit geheel buiten hun schuld is; verzoekt de regering, te inventariseren hoe coulance betracht kan worden in de financiële verplichtingen van de getroffen zorgverleners en de Kamer daarover binnen twee weken te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Krol…