Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Motie; Motie van de leden Graus en Tony Van Dijck over verlagen van de accijnzen ten opzichte van de omringende landen

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, bij wijze van proef de accijnzen te verlagen tot ten minste 1% onder de accijnstarieven van de ons omringende landen, en gaat over tot de orde van de dag. Graus Tony van Dijck…