Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Motie; Motie van de leden Schouw en Agnes Mulder over het ontwikkelen van een grenseffectentoets

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit verschillende studies blijkt dat nationaal beleid vaak onbedoelde negatieve gevolgen heeft voor grensregio's; constaterende dat bij de totstandkoming van nieuw beleid niet vanzelfsprekend de effecten hiervan op grensregio's meegewogen worden; verzoekt de regering, een grenseffectentoets te ontwikkelen en deze voor de zomer aan de Kamer toe te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. Schouw Agnes Mulder…