Motie van het lid Keijzer c.s. over de keuzedatum voor pgb-houders

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 597Toekomst AWBZ Nr. 472 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat pgb-houders voor 15 november een keuze moeten maken voor de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet; overwegende dat polissen pas vanaf 19 november naar de verzekerden worden gestuurd en de tarieven voor wijkverpleging en de Wet langdurige zorg tot op heden nog niet beschikbaar zijn; overwegende dat pgb-houders op dit moment dus geen weloverwogen keuze kunnen maken omdat ze nog niet over alle …