Motie van de leden Schouw en Van Toorenburg over een grenseffectentoets

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VAN TOORENBURG Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit verschillende studies blijkt dat nationaal beleid vaak onbedoelde negatieve gevolgen heeft voor grensregioTMs; constaterende dat bij de totstandkoming van nieuw beleid niet vanzelf-sprekend de effecten hiervan op grensregioTMs meegewogen worden; verzoekt de regering, d…