Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over geld van de EU-landbouwbegroting niet voor andere delen van de begroting gebruiken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1184 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, niet in te stemmen met het eenzijdig gebruiken van geld van de EU-landbouwbegroting (zoals de superheffing en de reserves) voor het financieren van andere delen van de begroting, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Van Hijum Van Klaveren Van Vliet kst-21501-07-1184ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 21 501-07, nr…