Motie van het lid Ouwehand over het wettelijk borgen van de grondgebondenheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 45 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland op dit moment een groot mestoverschot heeft; constaterende dat een verdere grondloze groei van de melkveehouderij dit mestoverschot nog verder zal doen toenemen; gelet op de breed gedeelde wens om het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden en de ambitie om nutriëntenkringlopen te…