Motie van het lid Geurts over in kaart brengen van de effecten van verplichte weidegang

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 50 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de impact die verplichte weidegang van alle koeien in Nederland kan hebben voor de melkveehouderijsector; verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de effecten zijn van verplichte weidegang op het verdienmodel van boeren, op de bedrijfs- voering en op het dierenwelzijn van melkkoeien, en gaat over tot de orde van…