Motie van de leden Dikkers en Smaling over een hoofdlijnenbrief over de invulling van de AMvB

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN SMALING Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de melkveehouderij een grondgebonden sector behoort te blijven; constaterende dat in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij middels een AMvB normen voor de grondgebondenheid moeten worden vastgesteld; overwegende dat melkveehouders tijdig op de hoogte moeten zijn van de voorwaarden waaronder bedri…