Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr 11 over het mogelijk maken van maatwerk

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 975Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) Nr. 13 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 13 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 18b als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «Het college verlaagt de bijstand» vervangen door: Het college kan de bijstand verlagen. 2. In het derde lid wordt «wordt het redeli…