Motie van de leden Ouwehand en Thieme over een verbod op megastallen van meer dan 250 melkkoeien

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat megastallen geen grondgebonden agrarische activiteit zijn en feitelijk een industrieel karakter hebben; constaterende dat Alterra voor megastallen de norm voor melkvee op 250 melkkoeien heeft gesteld; verzoekt de regering, een verbod op megastallen van meer dan 250 melkkoeien in het landelijk gebied …