Motie van het lid Ouwehand over een breder wettelijk kader voor het behalen van milieu- en natuurdoelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 47 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de veehouderij op dit moment alleen wordt ingekaderd door de Meststoffenwet; overwegende dat deze wet maar zeer beperkte mogelijkheden biedt om invulling te geven aan de sturing van de overheid naar een verantwoorde veehouderij, omdat deze alleen stuurt op de hoeveelheid fosfaat; overwegende dat emissies vanu…