Motie van de leden Jasper van Dijk en Siderius over de besteding van onderwijsgeld aan leraren

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN SIDERIUS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet exact duidelijk is waar onderwijsgeld in scholen aan wordt besteed; verzoekt de regering, in kaart te brengen welk deel van het onderwijsgeld in de scholen daadwerkelijk aan leraren wordt besteed en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar van 2015 te berichten, en gaa…