Gewijzigd amendement van het lid Geurts c.s. ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat een bedrijf kan worden voortgezet door een landbouwer waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de derde graad

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 59 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 21a, vijfde lid, «eerste graad» vervangen door: eerste, tweede of derde graad. Toelichting Indieners beogen een uitzondering voor de situatie dat een bedrijf wordt voortgezet door een landbouwer waarmee …