Motie van het lid Bosma over de kosten per tv-programma

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 68 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat transparantie in onze democratie een groot goed is; verzoekt de regering, toe te werken naar een situatie waarin het per televisieprogramma duidelijk wordt wat de kosten zijn, en gaat over tot de orde van de dag. Bosma kst-34000-VIII-68ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage …