Motie van het lid Bosma over het criterium "amusement" ook toepassen op de publieke radiozenders

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 69 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de beoordeling op basis van de Mediawet, daar waar het over de aard van de programmaTMs gaat, voor radio en televisie gelijk zou moeten zijn; verzoekt de regering, het criterium «amusement» ook toe te passen op de publieke radiozenders, en gaat over tot de orde van d…