Motie van de leden Vermeij en Van Weyenberg over een aanvullende aanpak van de jeugdwerkloosheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN VAN WEYENBERG Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de jeugdwerkloosheid met ruim 14% nog steeds te hoog is; overwegende dat de werkloosheid onder jongeren met een migrantenach-tergrond ruim twee keer zo hoog is; constaterende dat forse bedragen zijn uitgetrokken en veel goede maatregelen zijn genomen om de jeugdwerkloosheid aan te pak…