Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister zijn afspraken met de Raad voor de rechtspraak over de financiering van de rechtspraak voor de jaren 2014 tot en met 2016 niet nakomt waardoor de rechtspraak in 2015 te maken zal krijgen met een tekort van 40 miljoen euro; verzoekt de regering, haar afspraken met de Raad voor de rechtspraak n…