Motie van de leden Van der Staaij en Segers over evaluatie van de beleidsvisie "Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing"

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN SEGERS Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beleidsvisie «Vrijwilligerswerk bij de sanctietoe- passing» uit 2010 dateert, verzoekt de regering om, in samenspraak met de maatschappelijke organisaties die bij dit vrijwilligerswerk betrokken zijn, te komen tot een evaluatie van deze beleidsvisie en daarbij te bezien of een actualiserin…