Gewijzigd amendement van de leden De Caluwé en Sjoerdsma ter vervanging van nr. 13 dat beoogt het bedrag voor bijdragen aan rechtsstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie te verhogen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE CALUWÉ EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 27 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 2.000 (x 1.000). IIIn artikel 3 Sociale vooruitg…