Amendement van het lid Krol dat het budget voor de aanpak van ouderenwerkloosheid met € 15 miljoen verhoogt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KROL Ontvangen 26 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 3.000 (x 1.000). IIIn artikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid worden het verplichtingen-bedrag en het uitg…