Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 56 waarmee het budget voor het programma VANG voor 2015 wordt verhoogd met € 1 miljoen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 56 1 Ontvangen 26 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 1.000 (x 1.000). IIIn artikel 22 Externe veiligheid en risicoTMs worden het verplichtin-genbed…