Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat € 470.000 wordt vrijgemaakt voor de financiering van de vervolgopleiding forensische geneeskunde

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 25 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: IIn artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplich- tingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 470 (x 1.000). IIIn artikel 35 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgaven-bedrag verlaagd met 470 (x 1.000). Toelichting De …