Motie van de leden Van Laar en Sjoerdsma over een plan van aanpak tegen kinderarbeid in de kledingsector

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN SJOERDSMA Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in Nederlandse kleding nog altijd producten van kinderarbeid en kinderslavernij verwerkt zitten; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat in het convenant met de kledingbranche een geloofwaardig en realistisch plan van aanpak wordt opgenomen dat ervoor zorgt dat uiterlijk in …