Motie van het lid Leijten over het altijd volgens de geldende richtlijnen en de stand van wetenschap en praktijk behandelen van patiënten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 248Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 278 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld 18 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet heeft besloten pas op de plaats te maken met de overheveling van dure medicijnen naar ziekenhuizen; constaterende dat uit monitoring blijkt dat deze overheveling knelpunten voor patiënten heeft opgeleverd; overwegende dat patiënten sinds de overheveling van medisch noodzake-lijke zorg verstoken blijven en dat medische richtlijnen niet altijd worden nagel…