Motie van het lid Otwin Van Dijk over het toezicht door de IGZ

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 765Kwaliteit van zorg Nr. 107 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 18 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kwaliteit van zorg in intramurale AWBZ-instellingen nog te vaak tekortschiet en dat de wijze waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toezicht houdt op de kwaliteit van zorg nog niet tot de gewenste resultaten leidt; van mening dat de wijze waarop de IGZ de kwaliteit toetst, onvoldoende is gericht op kwaliteit van leven voor de bewoners, onvoldoende aansluit bij de praktijk van a…