Motie van de leden Rog en Bisschop over het beperken van de aanvullende bekostiging

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 524Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 225 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSHOP Voorgesteld 18 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat aanvullende bekostiging op grond van artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs ook beschikbaar is voor onderdelen waarvoor reeds de rijksbijdrage wordt verschaft, maar dat deze bekos- tiging desalniettemin slechts mogelijk is ten behoeve van specifieke ontwikkelingen in delen van het bestel, zoals beleid voor bepaalde groepen personen; constaterende dat de vo…