Motie van het lid Helder over buiten beschouwing laten van omstandigheden die niet met het strafbare feit te maken hebben

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 628Politie Nr. 477 MOTIE VAN HET LID HELDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de rechter bij strafoplegging rekening mag houden met alle omstandigheden van het geval, zelfs als deze omstandigheden in geen enkel verband staan tot het strafbare feit (zoals een hoge schuld van de dader); overwegende dat lage(re) straffen vanwege omstandigheden die in geen enkel verband staan tot het gepleegde delict niet afschrikwekkend werken voor de dader en niet uit te …