Motie van het lid Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 JVaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 Nr. 14 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de variant om sluizen aan te leggen in de Nieuwe Waterweg op korte termijn beter te onderzoeken, waarbij eventuele verlaging van de waterstanden achter de sluis en de effecten op het tegengaan van verzilting worden meegenomen, en de voor- en nadelen, ook ten aanzien van de kosten, voor te leggen aan de Twee…