Motie van de leden Jacobi en Hachchi over de middelen uit het Deltafonds die zijn gereserveerd voor de Kaderrichtlijn Water

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 JVaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: Œhet Deltafonds middelen ter beschikking heeft ten behoeve van de goede uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW); Œer nog een opgave ligt met name om aan de Europese eisen ten aanzien van de chemische waterkwaliteit te voldoen en in gebiedsdos- siers deze opgave met bijbehorende maatregelen wordt…